"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert

Bemutatkozik az alsó tagozat

Intézményvezető-helyettes: Bánfalvi Éva

Az alsó tagozatunk nyolc osztályából négy osztály emelt óraszámú ének-zene („a” osztályok), kettő osztály emelt óraszámú informatika tanterv („b” osztályok), valamint kifutó rendszerben két osztályunk ÉKP (Értékközvetítő- és Képességfejlesztő Program) szerint működik.

Véleményünk szerint az alsó tagozatban eltöltött idő egy gyermek életének legmeghatározóbb évei, hiszen itt sajátítják el azokat a képességeket, készségeket, kompetenciákat, önbizalmat és önismeretet, amelyek megalapozzák a későbbi tanuláshoz való viszonyulásukat és személyiségfejlődésüket.

Legfontosabb célunk, hogy tanulóink megszeressék a tanulást, ezért igyekszünk játékosan, sok pozitív sikerélményen keresztül bevezetni őket az iskolai életbe és a tanulás világába.

Az alsó tagozat négy évében fontos célként tűzzük ki a gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztését: jelentős szerepet kap az olvasási készség kialakítása, a helyesírás megalapozása, a számolási készség és a gondolkodási alapműveletek elsajátítása. Emellett számtalan lehetőség nyílik egyéb képességeik fejlesztésére is, mindennapi mozgásukba a testnevelés órák mellett beillesztjük az úszást és a néptáncot, a kreativitásukat kamatoztathatják a báb órák keretében, furulyázni tanulhatnak, valamint belekóstolhatnak a sakk és a szorobán rejtelmeibe.

Törekszünk a hatékony kompetencia fejlesztés érdekében kis létszámú csoportok kialakítására, ezért már első osztálytól több tantárgy esetében csoportbontásban tanulnak a gyerekek. A csoportokat képesség és tudásszint alapján alakítjuk ki szakmai szempontok figyelembevételével.

A lassabban haladó diákoknak kis létszámú felzárkóztató csoportokat szervezünk, emellett a BTMN vagy SNI szakvéleménnyel rendelkező tanulóink fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, mozgásterapeuta és logopédus által vezetett fejlesztőórákon vesznek részt.

Pedagógiai programunkban fontos szerepet kap a tehetséggondozás. Tehetséggondozó szakkörökön, versenyfelkészítő órákon bontakoztathatják ki tanulóink kiemelkedő képességeiket. Hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, mindennapi oktató-nevelő munkánkat ebben a szellemben végezzük. Iskolánk nyolc osztályos gimnáziuma igen népszerű, így már harmadik osztálytól hangsúlyt kap a kisgimnáziumba való felvételi felkészítés is.

Korunk követelményeihez igazodva fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedjenek az idegennyelvekkel és a számítógépek használatával, ezért életkori sajátosságaiknak megfelelően előtérbe helyezzük ezen tantárgyak oktatását már az első évfolyamtól kezdődően. A nyelvoktatás és a digitális kultúra oktatása bontott csoportokban történik.

Iskolánkban hagyomány különböző tantárgyi vetélkedők megszervezése a tanév során, valamint rendszeresen részt veszünk más városi iskolák és intézmények által szervezett vers- és prózamondó, szépolvasó, helyesírás, matematika, mesemondó, természetismeret és különböző sportversenyeken.

Iskolakönyvtárunk hónapról-hónapra bővülő könyvkínálattal várja az olvasni szerető kisdiákokat.

A város intézményeivel való együttműködésünk kiemelkedő, közös pályázatok keretében szervezünk tanórán kívüli programokat a Matrica Múzeummal, a Régészeti Parkkal, a Hamvas Béla Városi Könyvtárral és a Barátság Kulturális Központtal. A város óvodáival is jó kapcsolatot ápolunk, közös programok keretében hatékonyan igyekszünk megkönnyíteni az óvoda és iskola átmenetet minden érintett számára.

Mindennapi nevelési, oktatási munkánkat segíti a társintézményekkel kialakult jó kapcsolatunk: a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szülők Fóruma Egyesület és a Városi Családsegítő és Gondozási Központ munkatársai támogatnak bennünket a gyermekekért folytatott munkánkban. 

Emelt óraszámú ének-zene képzés
(délutáni napközis foglalkozással)

Ezekben az osztályainkban célunk a zenei képesség fejlesztése, a zenekultúra és műveltség megalapozása, a zene szeretetének kialakítása és megerősítése. Ezen a tagozaton valamennyi alsós évfolyamon emelt óraszámban oktatjuk az ének-zenét, amelyben helyet kap a furulya oktatás is bontott órák keretében.

Az elmúlt években megerősödött népzenei profilt igyekszünk tovább bővíteni, a népi ének és furulya mellett újabb hangszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek.

A délelőtti tanítás után a napköziben gondoskodunk arról, hogy a másnapi órákra kellően felkészüljenek a gyerekek, szem előtt tartva, hogy mindig kellő idő jusson a mozgásra, a játékra, a szabadban eltöltött játékos önfeledt időtöltésre.

Iskolánk helyi tanterve alapján az „a” osztályainkban tanulók az egyes tantárgyakat az alábbiak szerint tanulják:

Emelt óraszámú informatika képzés
(egész napos oktatási forma)

Emelt óraszámú informatikai képzésünk kiemelt célja a digitális kultúra életkori sajátossághoz igazodó kiemelt fejlesztése. Első évfolyamtól bevezetjük, majd harmadik évfolyamtól kezdődően magasabb óraszámban oktatjuk a digitális kultúra tantárgyat bontott csoportok keretében.

Ezen osztályainkban helyi tantervünkben helyet kapott a dráma és színház oktatás is, amely báb és színjátszás területeken ad lehetőséget a gyermekek számára a tehetségük kibontakoztatására.

Egész napos oktatási forma keretében a tanítás 16 óráig tart, ahol a gyereknek bőven biztosítunk szabadidőt ahhoz, hogy elegendő időt tölthessenek a szabadban, sokat játszhassanak és szabadon mozoghassanak.

Iskolánk helyi tanterve alapján a „b” osztályainkban tanulók az egyes tantárgyakat az alábbiak szerint tanulják:

2022. március 06.